Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Moja Przygoda w Muzeum” to międzynarodowy projekt realizowany od ponad 40 lat, w który włączają się instytucje kulturalne i oświatowe na całym świecie (m. in. muzea, galerie, szkoły, domy kultury, placówki integracyjne). Przeprowadzają one etapy regionalne i przysyłają na finał do Muzeum Okręgowego w Toruniu wyselekcjonowane prace plastyczne, których tematem jest wizyta w muzeum. Spośród nadsyłających prace wybierani są laureaci – ok. 150 osób, które kwalifikują się do międzynarodowej wystawy konkursowej. Spośród tych osób, w  pięciu kategoriach wiekowych i kategorii osób z niepełnosprawnością, jury złożone ze specjalistów przyznaje nagrody, uzupełnione o laureatów wyłonionych w plebiscycie publiczności. W trakcie trwania wystawy, zwiedzający mogą głosować na prace plastyczne, które ich zdaniem powinny zostać nagrodzone. Równolegle prowadzone jest głosowanie internetowe. Przyznawane są również nagrody dla nauczycieli – opiekunów plastycznych laureatów.

Celem projektu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów oraz stymulowanie ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego poprzez różnorodne formy działań twórczych, kształtowanie u młodych odbiorców postawy aktywnego odbioru dzieł sztuki. Istotne jest także pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu. Multikulturowość i uniwersalizm projektu wpływają na kształtowanie wśród uczestników postaw poszanowania i tolerancji dla innych kultur i tradycji oraz na wzrost integracji międzynarodowej.

Załączniki:

Regulamin konkursu 2021

Metryczka

Oświadczenie