Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej

Projekt ma na celu udostępnienie środowisku naukowemu, zainteresowanemu sferą sepulkralną kultur: pucharów lejkowatych, łużyckiej, oksywskiej, wielbarskiej i wczesnego średniowiecza, źródeł o istotnym znaczeniu dla poznania szeregu, związanych z nimi zjawisk kulturowych. Większość materiałów pochodzi ze 150 grobów z I–II w. n.e., z m.in. 450 zabytkami nieceramicznymi, aczkolwiek ważne poznawczo materiały pochodzą również z czterech grobów z IV tys. p.n.e., dwóch kultury łużyckiej i czterech wczesnośredniowiecznych, o unikatowym charakterze w skali ziemi chełmińskiej. Materiały te zostaną poddane analizie kulturowo-chronologicznej, również w oparciu o przeprowadzone badania antropologiczne, archeozoologiczne, archeobotaniczne, metaloznawcze, petrograficzne i radiowęglowe. Efektem prac będzie monografia stanowiska w j. polskim, ze streszczeniami i podpisami pod ilustracje w j. angielskim.
Monografia, pod redakcją Ewy Bokiniec, będzie efektem pracy dużego zespołu badawczego w składzie: dr Kamil Adamczak, dr Alicja Drozd, mgr Dorota Bienias, dr hab. Jacek Gackowski, dr Aldona Garbacz-Klempka, mgr Dominika Kofel, dr hab. Tomasz Kozłowski (prof. UMK), dr hab. Maciej T. Krajcarz, prof. dr hab. Daniel Makowiecki, dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka (prof. UMK), dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, dr Magdalena Olszta-Bloch, mgr Maria Pronobis, mgr Violetta Stawska.

Publikacja jest dofinansowywana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

mkidn