Dostępność muzeum, styczeń 2024 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Okręgowego w Toruniu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.01.01
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Tybus-Bugajska, a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 660 56 12 wew. 28. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej muzeum@muzeum.torun.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Okręgowe w Toruniu posiada 7 lokalizacji. Wszystkie oddziały mieszczą się w zabytkowych budynkach dostosowanych w całości lub części dla osób niepełnosprawnych w sposób zapewniający trwałość substancji zabytkowej. Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu znajdujące się w Kamienicy pod Gwiazdą (Rynek Staromiejski 35 w Toruniu) nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ze względu na bariery architektoniczne.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Główna siedziba Muzeum Okręgowego w Toruniu znajduje się w budynku Ratusza Staromiejskiego, Rynek Staromiejski 1 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne
i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych
w następującym zakresie:

Ratusz Staromiejski

 • wejście główne do budynku oraz wejście do części administracyjnej jest możliwe z poziomu dziedzińca (poziom 0),
 • w budynku funkcjonuje winda, dzięki której możliwy jest dostęp do ekspozycji, sal konferencyjnych i do części administracyjnej oraz to toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku funkcjonuje Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum i zakupu biletów wstępu, wejście do CORT jest możliwe z poziomu dziedzińca, bez progów, drzwi automatyczne otwierane na fotokomórkę, informacje o Muzeum dostępne na stronie www.muzeum.torun.pl,
 • obsługę zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy Muzeum oraz z zewnętrznej firmy ochroniarskiej,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na trzecim piętrze w części administracyjnej, dostęp ze wszystkich pięter windą, drogę dla zwiedzających wskazują pracownicy Muzeum,
 • kasa oraz wejście na ekspozycje zaopatrzone w pętlę indukcyjną dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • tablice tyflograficzne z planami kondygnacji na wszystkich poziomach
 • przy wejściu głównym tablica tyflograficzna z komunikatem dźwiękowym uruchamianym za pomocą przycisku.
 • system informacji głosowej – Beacony YourWay, 20 punktów znajdujących się na ekspozycjach Muzeum, na wszystkich kondygnacjach. Informacje o poszczególnych pomieszczeniach można odtworzyć na telefonach z aplikacją YourWay.

Pozostałe lokalizacje Muzeum Okręgowego w Toruniu:

Dom M. Kopernika, ul. Kopernika 15/17 w Toruniu

 • wejście do budynku na ekspozycje z parteru, po schodach (dwa stopnie), po rozkładanej platformie w postaci dwóch szyn opartych o stopnie, przy wejściu pomagają pracownicy Muzeum,
 • dostęp do części ekspozycji z windy (brak możliwości architektonicznych do zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń),
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych przy ekspozycji w piwnicy, dostęp przy pomocy windy,
 • szafki dla zwiedzających na parterze i w piwnicy,
 • w budynku funkcjonuje punkt informacyjny z kasą, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia Muzeum i zakupu biletów wstępu,
 • obsługę zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy Muzeum
 • możliwość wypożyczenia przewodników z audiodeskrypcją do wystawy.

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16 w Toruniu:

 • wejście na ekspozycje z parteru po wysokich schodach lub bocznym wejściem po rozkładanej platformie w postaci dwóch szyn opartych o stopnie,
 • w budynku zamontowana jest winda, dostęp do wystaw, za wyjątkiem części edukacyjnej w piwnicy,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze,
 • brak dostępu do części administracyjnej (pracownie naukowe i magazyny), pracownik Muzeum schodzi do części ekspozycyjnej lub umawia się w innym oddziale z możliwością dostępu,
 • w budynku funkcjonuje punkt informacyjny z kasą, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia Muzeum i zakupu biletów wstępu,
 • obsługę zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy Muzeum
 • całość budynku bez barier poziomych oraz bez wąskich przejść.

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4 w Toruniu

 • wejście do budynku i do części administracyjnej (pracownie naukowe) z poziomu dziedzińca bez progów,
 • w budynku znajduje się winda, możliwy jest dostęp do wszystkich ekspozycji,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,
 • możliwość uczestniczenia osób z niepełnosprawnościami w warsztatach piernikowych,
 • w budynku funkcjonuje punkt informacyjny z kasą, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia Muzeum i zakupu biletów wstępu; wejście możliwe z poziomu dziedzińca.
 • obsługę zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy Muzeum
 • całość budynku bez barier poziomych oraz bez wąskich przejść.
 • winda w budynku z systemem informacji głosowej.
 • tablice tyflograficzne z planami kondygnacji z informacjami głosowymi (beaconami YourWay) z krótkimi informacjami o wystawach. Odtworzenie informacji możliwe na telefonach użytkowników.
 • audiodeskrypcja do ekspozycji dostępna na stronie internetowej MOT

 

Muzeum Podróżników im. Tone’go Halika, ul. Franciszkańska 9/11 w Toruniu

 • dostęp do części ekspozycji i do części administracyjnej z poziomu ulicy,
 • w budynku zamontowano windę, która umożliwia zwiedzenie części ekspozycji oraz dostęp do pracowni naukowej,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze,
 • w budynku funkcjonuje punkt informacyjny z kasą, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia Muzeum i zakupu biletów wstępu.
 • obsługę zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy Muzeum.

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35 w Toruniu

 • budynek architektonicznie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z powodu braku możliwości architektonicznych (budynek zabytkowy) – strome schody przy wejściu, wewnątrz dwa wąskie, zabytkowe schody kręcone na I i II piętro
 • w budynku funkcjonuje punkt informacyjny z kasą, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia Muzeum i zakupu biletów wstępu.
 • obsługę zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy Muzeum.

 

Muzeum Twierdzy Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 23w Toruniu

 • dostęp do ekspozycji i części administracyjnych z poziomu dziedzińca,
 • zamontowano znaczniki zewnętrzne informujące o budynku przy wszystkich wejściach na teren Muzeum, w tym jeden głosowy,
 • dźwig dla osób niepełnosprawnych umożliwia dostęp do Sali konferencyjnej i do kawiarni,
 • 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie oddziału (dla osób zwiedzających i gości kawiarni parking bezpłatny),
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,
 • w budynku funkcjonuje punkt informacyjny z kasą, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia Muzeum i zakupu biletów wstępu,
 • obsługę zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy
 • w kasie znajduje się pętla indukcyjna oraz można wypożyczyć audioprzewodnik z sześcioma ścieżkami: audiodeskrypcją, z oprowadzaniem w języku PJM , tekstem przeznaczonym dla rodzin z dziećmi, tekstem dla dorosłych w języku polskim, języku angielskim, języku niemieckim,
 • na wystawie stałej wyświetlane są trzy filmy z dodatkowym komentarzem w PJM,
 • ekspozycja stała bez barier poziomych i bez wąskich przejść.

 

Biblioteka naukowa i pracownie naukowe działu Archeologii, ul. Jakuba 20a w Toruniu

 • dostęp na parter przy użyciu platformy przy schodach uruchamianej przez pracownika,
 • w budynku zamontowano windę, dostęp do wszystkich pięter,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.