Wystawa „Polskie obiekty UNESCO”

Wystawa planszowa: Polskie obiekty UNESCO
Otwarcie: 17 września, godz. 16.00 w Muzeum Twierdzy Toruń
Organizator wystawy: Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” powstało w październiku 2005 roku w Zamościu. Oficjalnie rozpoczęło działalność 15 marca 2006 roku pod pierwotną nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”.

Członkami Ligi są podmioty i osoby reprezentujące polskie obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się te dobra.

Do Stowarzyszenia mogą również przystępować organizacje, które realizują zadania zbieżne z zadaniami statutowymi Ligi. Stowarzyszenie zrzesza obecnie opiekunów i zarządców większości polskich obiektów światowego dziedzictwa. Siedziba władz Ligi znajduje się obecnie w Toruniu, gdzie mieści się biuro Stowarzyszenia.

Do Ligi należą:

 1. Miasto Warszawa
 2. Miasto Kraków
 3. Miasto Toruń
 4. Miasto Oświęcim
 5. Miasto Zamość
 6. Miasto Świdnica
 7. Miasto Jawor
 8. Miasto Wieliczka
 9. Miasto Bochnia
 10. Miasto Łęknica
 11. Miasto Tarnowskie Góry
 12. Gmina Sękowa
 13. Gmina Lipnica Murowana
 14. Parafia Rzymskokatolicka w Binarowej
 15. Parafia Rzymskokatolicka w Lipnicy Murowanej
 16. Parafia Rzymskokatolicka w Sękowej
 17. Parafia Rzymskokatolicka w Dębnie Podhalańskim
 18. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy
 19. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze
 20. Białowieski Park Narodowy
 21. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o.
 22. Muzeum Zamkowe w Malborku
 23. Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”.

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” jest inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie, właściwego wykorzystania i promocji polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jak również uznanych za Pomniki Historii. Istotnym narzędziem realizacji tych zamierzeń jest podejmowanie przez członków Ligi wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i poza granicami Polski, gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o polskich obiektach światowego dziedzictwa, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy na ich rewitalizację. Ponadto Liga działa na rzecz współpracy i wymiany doświadczeń, wspiera starania członków o zachowanie właściwego stanu obiektów i udziela wsparcia finansowego na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Cele statutowe Ligi oraz jej działalność są tożsame z zapisami Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie podejmuje jakichkolwiek działań mających na celu uzyskanie wpływów finansowych. Budżet Ligi zasilany jest wyłącznie ze składek członkowskich, z których finansowana jest bieżąca działalność Stowarzyszenia, w tym także dotacje na realizację prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa.