Projekt wprowadzenia audioprzewodników do Muzeum Twierdzy Toruń dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Miło nam poinformować, że Muzeum Okręgowe w Toruniu otrzymało dofinansowanie w kwocie 192.010,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt udostępnienia wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń – wsparcie techniczne dla różnych grup zwiedzających poprzez zakup audiobooków i oprogramowania przeznaczonego dla zwiedzających. 

 

Loga funduszy europejskich, Unii Europejskiej i flaga Polski.

 

Muzeum Twierdzy Toruń powstało w 2020 roku, jako kolejny już i zarazem siódmy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Prezentuje on bardzo ważny aspekt historii miasta, czyli zagadnienia związane z jego obronnością od czasów średniowiecznych do współczesności. Jest to trudna dla odbiorcy tematyka, stąd pojawiła się potrzeba, aby za pomocą audioprzewodników ułatwić jej przekazywanie wszystkim zwiedzającym, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami.

Fragment wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń, fot. K. Deczyński

Projekt ma na celu umożliwienie zapoznania się z prezentowanymi w Muzeum Twierdzy Toruń treściami, eksponatami, oraz innymi elementami wystawy m.in. osobom niewidzącym, słabowidzącym, z wadami słuchu, starszym oraz poruszającym się na wózkach. Wprowadzając odpowiednio przygotowane audioprzewodniki, osoby z niepełnosprawnością uzyskają szeroką wiedzę związaną z tematyką wystawy, przekazaną w przystępny sposób, która będzie prezentowana w tempie jakie zwiedzający sam sobie wybierze. Możliwe będzie wielokrotne powtarzanie informacji lub ich rozszerzanie, w formie dostosowanej do możliwości poznawczych poszczególnych osób. Audiodeskrypcja umożliwi dokładne zapoznanie ze szczegółami wystawy i prezentowanymi treściami, eksponatami oraz pozostałymi częściami ekspozycji.

Przedstawiony projekt zapewnia likwidację barier w czterech obszarach: widzenie, słyszenie, rozumienie oraz czucie. Zainstalowane w urządzeniach aplikacje, zarówno audio, jak i graficzne, z szeroko rozbudowanym słownictwem, dostosowanym do odbiorcy, umożliwią rozumienie prezentowanych na wystawie w Muzeum Twierdzy Toruń treści. Sprawi to, że osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość spokojnego zwiedzania wystawy. W razie konieczności, wszelkich wyjaśnień trudnych zagadnień udzielą pracownicy Muzeum Twierdzy Toruń. Jednocześnie ewentualne pytania lub powstałe problemy, stanowić będą podstawę do modernizacji i aktualizacji oprogramowania i stworzenia jeszcze bardziej dostępnego systemu oprowadzania.

Zadanie realizować będzie zespół pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu. Są to osoby, które uczestniczyły w przygotowaniu scenariusza wystawy oraz obecne były przy jej tworzeniu, odpowiedzialne za dostosowanie obiektów i wystaw w Muzeum Okręgowym w Toruniu dla osób z niepełnosprawnościami. Są to jednocześnie przewodnicy po wystawie, posiadający bardzo dużą wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie w oprowadzaniu grup o różnym poziomie wykształcenia, wiedzy ogólnej i tematycznej, potrafiący dostosować sposób narracji do aktualnego odbiorcy.

Nazwa Projektu:

Udostępnienie wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń – wsparcie techniczne dla różnych grup zwiedzających poprzez zakup audiobooków i oprogramowania przeznaczonego dla zwiedzających.

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Tematyka projektu: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Program finansowany jest w postaci grantu:

Kwota doofinansowania:                                  192.010,00 zł

Źródło dofinansowania:                                   Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Środki europejskie:                                            181.046,23 zł

Środki współfinansowania krajowego:             10.963,77 zł