logo_top.png
sklep.png
O projekcie
18.05.2018 Administrator
grafika

Projekt realizowany jest corocznie na podstawie opracowanego regulaminu. Na początku roku placówki kulturalne i oświatowe z Polski i zagranicy (muzea, galerie, domy kultury, ośrodki kultury, placówki pracy pozaszkolnej, koła zainteresowań, szkoły artystyczne) otrzymują informacje o kolejnej edycji Konkursu.

Postęp technologiczny i szybki rozwój nowoczesnych środków przekazu są wyznacznikiem czasów w których żyjemy. Nowe technologie absorbują szczególnie młode pokolenie. Ma to pozytywne aspekty: szybszy i prostszy dostęp do informacji, łatwiejsze przyswajanie wiedzy, lepszą jakość procesu nauczania. Niestety, postęp technologiczny niesie ze sobą również zagrożenia, takie jak m. in. cyberprzemoc, a także różnego rodzaju uzależnienia. Dlatego w dzisiejszych czasach niezwykle istotna jest kwestia uwrażliwiania dzieci i młodzieży na wartości, które są szczególnie ważne, na których budowana jest tożsamość narodowa i osobista, oraz na te wartości, na których opiera się wiedza historyczna i kulturowa. Ogromne znaczenie we właściwym ukierunkowywaniu ludzi młodych ma praca wychowawców, pedagogów, opiekunów plastycznych. Dlatego w organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu projekcie doceniani są zarówno uczniowie, jak również ich nauczyciele.

Projekt "Moja Przygoda w Muzeum" promuje zagadnienia szeroko pojętej kultury i dziedzictwa narodowego i może być atrakcyjną alternatywą dla młodych ludzi, zachęcającą do podejmowania wyzwań artystycznych, w realizacji których można wykorzystać nie tylko tradycyjne środki wyrazu artystycznego (malarstwo, grafika, rzeźba), ale właśnie także nowoczesne technologie. Uczestnicy mogą tworzyć różnego rodzaju filmy, animacje, grafikę komputerową, instalacje, a także stosować techniki mieszane. Nie ma limitu ilości prac dla jednego uczestnika, a wybór techniki jest dowolny. Tematyka prac plastycznych to "przygoda w muzeum", przedstawienie własnych doznań w przestrzeni muzealnej, wrażeń z obcowania z kulturą materialną i niematerialną, która przechowywana jest w muzeach na całym świecie.

Celem projektu jest więc: rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników oraz stymulowanie ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego poprzez szukanie inspiracji artystycznych w dobrach dziedzictwa kulturowego i narodowego; rozbudzenie postaw aktywnego i kreatywnego odbioru sztuki; poszukiwanie własnych rozwiązań twórczych, zachęcenie do łączenia podczas pracy artystycznej tradycyjnych i nowatorskich metod ekspresji; rozwijanie talentu; pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu; wychowywanie świadomych wartości kulturalnych i ceniących dziedzictwo narodowe dorosłych; rozwijanie u uczniów umiejętności interpersonalnych: komunikacji, pracy zespołowej i adaptacji społecznej; kształtowanie postawy poszanowania i tolerancji dla innych kultur.

W poszczególnych ośrodkach odbywają się działania edukacyjne (zwiedzanie muzeów, galerii) oraz artystyczne (warsztaty, zajęcia plastyczne, plenery), których efektem są wykonane przez dzieci i młodzież , prace plastyczne.

Z danych wynika, że każdego roku w projekcie bierze udział ok 10.000 młodych ludzi. Ośrodki regionalne organizują eliminacje regionalne; przygotowują wystawy pokonkursowe, nagradzają i wyróżniają uczestników. Następnie prace przysyłane są na finał do Torunia (ok. 2000 prac). W lipcu 2018 r. będzie obradowało Jury złożone ze specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki, które wyłoni Laureatów ok. 150 osób, których prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy konkursowej (wrzesień – listopad 2018 r.) w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Spośród tych osób, podczas trwania wystawy konkursowej, w plebiscycie publiczności (głosowanie na miejscu oraz internetowe) wyłonione zostaną nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia). Nagrodzeni zostaną również opiekunowie plastyczni laureatów. Przyznane będą także nagrody dodatkowe, takie jak Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, czy przyznana po raz pierwszy w 2014 r. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Nagroda dla Instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy listopada 2018 r.) połączoną z wręczeniem nagród i finisażem wystawy. Laureaci będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie. Dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Projekt zakłada również organizację działań edukacyjnych przy wystawie konkursowej -  warsztatów plastycznych, zarówno dla grup zorganizowanych (szkolnych), jak również osób indywidualnych (m. in. sobotnie spotkania dla rodzin). Wybrane prace plastyczne przygotowane w ramach "Mojej Przygody w Muzeum" (ok.30) staną się przedmiotem aukcji charytatywnej organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Fundusze w ten sposób zebrane przeznaczone zostaną na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Muzeum dla

grup szkolnych z małych miejscowości regionu kujawsko – pomorskiego, dla grup ze szkół specjalnych oraz dla grup z placówek opiekuńczych (dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo). W ramach projektu "Moja Przygoda w Muzeum" wydawany jest folder pokonkursowy (wersja polsko - angielska). Wydawnictwo to jest dokumentacją projektu oraz materiałem szkoleniowym dla pedagogów zaangażowanych w edukację artystyczną dzieci i młodzieży.

Dzięki projektowi ok. 10 tys. uczniów (z Polski i zagranicy) co roku włącza się w działania kulturalne i artystyczne. Dla wielu uczestników, udział projekcie stał się impulsem do wytężonej pracy twórczej, dalszej edukacji artystycznej a nawet wyboru zawodu w dziedzinie kultury i sztuki.

 

 

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ